Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami
  • PDF


Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON jest organizacją posiadającą status OPP [Organizacji Pożytku Publicznego
],
co oznacza, że zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawą mówiącą o przepisach wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.
[zobacz więcej -
https://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,co,to,jest,899.html]

Fundacja MARATON jako organizacja pożytku publicznego świadczy specjalistyczną pomoc oraz wsparcie dla osób i rodzin najbardziej tego potrzebujących w sposób zupełnie nieodpłatny.

Wśród działań, które realizujemy na rzecz naszych odbiorców jest:

  • - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • - działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w Polsce;
  • - ochrona i promocja zdrowia;
  • - wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wszystkie zadania realizujemy dzięki środkom finansowym pozyskanym z dotacji udzielonych nam przez instytucje rządowe i samorządowe w drodze ogłoszonych konkursów ofert. Jednak każdorazowo udział w takim konkursie wiąże się z koniecznością wykazania tzw. środków finansowych własnych.
Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy zgromadzić niewielki kapitał własny, który w całości zostanie przeznaczony na realizację naszych działań statutowych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w formie 1% Państwa podatku.

Aby przekazać 1 % swojego podatku wystarczy w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2014 w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisać nasz KRS.

Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS 00000 96357

 

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
Kontakt 1 % podatku

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem